Inhoud

Privacy policy

Halsten People Coaching (“HPC”) draagt zorg voor het op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken van persoonsgegevens en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming: “AVG”).

HPC verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens met als voornaamste doel het verlenen van diensten en producten op het gebied van coaching en andere vormen van begeleiding, zoals online cursussen en webinars, alsmede aanverwante juridische werkzaamheden.

HPC verwerkt de volgende persoonsgegevens: uw voor en achternaam, uw adresgegevens, uw telefoonnummer, uw e-mailadres en in sommige gevallen de bedrijfsnaam, adresgegevens en N.A.W. gegevens van de contactpersoon van uw werkgever. HPC verzamelt deze persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt. Dit kan op verschillende manieren, zoals door het sluiten van een overeenkomst met ons, het invoeren van uw gegevens op onze website, per e-mail, social media of via telefoon.

HPC verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende grondslagen uit de AVG:

  • De uitvoering van een overeenkomst of het nemen van bepaalde stappen vóór het sluiten van een overeenkomst (denk aan het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht op basis waarvan HPC haar diensten verleend).
  • Gerechtvaardigd belang (voor het leggen van een eerste contact naar aanleiding van het invullen van het contactformulier).
  • Uw toestemming (voor het versturen van nieuwsbrieven).

Om de sessies goed uit te voeren is het in enkele gevallen nodig om bijzondere persoonsgegevens te inventariseren. Het gaat dan om medische/psychische gegevens welke u, met uw uitdrukkelijke toestemming, door middel van het invullen van een vragenlijst aan HPC verstrekt. Deze gegevens worden door HPC geïnventariseerd en vastgelegd. Bent u van mening dat HPC onterecht of zonder expliciete toestemming deze gegevens heeft verzameld of vastgelegd, neem dan contact op met: info@halsten.nl, dan wordt de vastgelegde informatie verwijderd.

Persoonsgegevens die we verkregen hebben via onze relaties zullen we niet delen met andere relaties of derde partijen, tenzij daarvoor vooraf toestemming is verleend door de verstrekkende partij.

We beschermen de persoonsgegevens die we verwerken op een passende manier, en sluiten waar nodig verwerkersovereenkomsten met de door ons ingeschakelde derde partijen die ten opzichte van HPC handelen als verwerker. Persoonsgegevens worden door ons bewaard voor zolang dat noodzakelijk is in het kader van het doel waarvoor ze door ons verzameld zijn. Indien u als betrokkene een verzoek tot inzage wil indienen met betrekking tot de gegevens die we over u verwerken, kan dit verzoek gericht worden aan info@halsten.nl. Ook eventuele verzoeken tot correctie, beperking of verwijdering van persoonsgegevens kunnen naar het vermelde e-mailadres gestuurd worden. We reageren uiterlijk binnen vier weken op inkomende verzoeken. Mochten wij u niet naar tevredenheid helpen, dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe u een klacht kunt indienen.

Onze website bevat verwijzingen naar andere websites, waaronder naar Twitter, Instagram, Facebook en LinkedIn. Tevens bevat de website verschillende links naar websites van onze klanten en relaties. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. De betreffende websites zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud die zij weergeven en gebruik van de website door bezoekers.

halsten divider copy 6