Inhoud

Algemene Voorwaarden Halsten People Coaching (versie 2022)

 1. Halsten People Coaching (hierna: “HPC”) is een onderdeel van Halsten People B.V. een besloten vennootschap, gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 17239895. HPC biedt diensten en producten aan op het gebied van coaching en andere vormen van begeleiding, zoals online cursussen en webinars, alsmede aanverwante juridische werkzaamheden, alles in de ruimste zin des woord (hierna: de “Diensten”).
 2. HPC laat zich bijstaan door personen die door haar worden ingeschakeld bij de uitvoering van de opdrachten, zijnde werknemers van HPC of Halsten Legal B.V..
 3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aan HPC verstrekte opdrachten, inclusief eventuele aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten. De persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de Diensten verstrekt, wordt hierna aangeduid als “Opdrachtgever”. Degene die deelneemt aan een begeleidings-, advies- of coachtraject, al dan niet gepaard gaande met aanverwante juridische werkzaamheden, wordt hierna aangeduid als “Coachee”, als hij niet zelf de Opdrachtgever is.
 4. Als de Opdrachtgever al voor het verstrekken van de opdracht aan HPC klant was van HPC, Halsten legal B.V., Halsten Legal Operations Consultancy B.V., Coöperatie Halsten Law Firm U.A. of Halsten M&A B.V. (hierna: “Halsten”), dan zal Halsten niet meer in opdracht van Opdrachtgever juridisch tegen Coachee optreden en zullen er enkel aanverwante juridische werkzaamheden voor Coachee worden verricht, als zowel HPC, de Opdrachtgever als de Coachee hiermee uitdrukkelijk hebben ingestemd.
 5. Alle opdrachten van Opdrachtgevers beschouwt HPC als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden expliciet uitgesloten.
 6. Opdrachtgever en Coachee zijn gehouden HPC tijdig en adequaat te informeren ten aanzien van al hetgeen relevant is voor de uitvoering van de opdracht door HPC.
 7. Opdrachten tussen HPC en de Opdrachtgever kunnen zonder nadere ingebrekestelling worden ontbonden zodra Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst. Een ontbinding laat het recht van HPC om volledige schadevergoeding te vorderen in stand.
 8. Een individueel begeleidings- of coachgesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is HPC gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de Opdrachtgever dan wel de Coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
 9. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door overmaking van het bedrag naar de op de factuur vermelde rekening van HPC, tenzij een andere betalingstermijn in de opdracht is opgenomen. Opdrachtgever betaalt steeds zonder aftrek of verrekening, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke tekortkoming en zonder dat Opdrachtgever haar betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. Indien Opdrachtgever niet binnen de termijn betaalt, treedt met ingang van de vervaldatum zonder nadere ingebrekestelling of sommatie verzuim in en is Opdrachtgever de wettelijke rente voor handelstransacties op grond van artikel 6:119a BW verschuldigd. Reclames omtrent de factuur moeten binnen 14 dagen na de dag van verzending van de factuur schriftelijk bij HPC zijn ingediend. Na afloop van deze termijn heeft Opdrachtgever het recht op reclame verwerkt. Een reclame laat de betalingsverplichting van het deel van de factuur waarover niet gereclameerd is in stand.
 10. Reiskosten worden door HPC in rekening gebracht tegen € 0,45 per kilometer en daarnaast, indien van toepassing, de gemaakte parkeerkosten. Indien met het openbaar vervoer wordt gereisd, dan worden de openbaar vervoer kosten (2e klasse) in rekening gebracht.
 11. Op de resultaten van de dienstverlening door HPC kunnen intellectuele eigendomsrechten rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten, welke ontstaan in verband met de dienstverlening van HPC zijn en blijven eigendom van HPC. HPC verleent een eeuwigdurend exclusief, niet overdraagbaar gebruiksrecht aan Opdrachtgever voor het gebruik van de resultaten van de dienstverlening.
 12. HPC acht zich verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie over de Opdrachtgever, de organisatie, de medewerkers van de Opdrachtgever en de Coachee. HPC, Opdrachtgever en Coachee zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Aan de opdracht zal door HPC, Opdrachtgever en Coachee niet zonder toestemming van zowel de Opdrachtgever, HPC als de Coachee extern gerefereerd worden.
 13. Coachgesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen HPC en Opdrachtgever en/of Coachee plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever indien dit de leidinggevende is van de Coachee, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de Coachee hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
 14. HPC betracht daarnaast geheimhouding tegenover derden van alle bedrijfsinformatie waaronder bedrijfsmiddelen, bedrijfsvoering, programmatuur en andere gegevens afkomstig van Opdrachtgever, die op enigerlei wijze te zijner kennis is gekomen of gebracht. Het is HPC niet toegestaan op de overeenkomst betrekking hebbende bedrijfsinformatie te vermenigvuldigen of aan derden ter inzage te geven anders dan noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Alle door Opdrachtgever en/of Coachee aan HPC in het kader van de overeenkomst ter beschikking gestelde gegevens, hulpmiddelen en documentatie en overige bedrijfsinformatie blijven te allen tijde eigendom van Opdrachtgever en/of Coachee en dienen op eerste verzoek van Opdrachtgever en/of Coachee te worden geretourneerd. HPC zal de in dit artikel genoemde verplichtingen tevens opleggen aan personeel en derden die door HPC bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.
 15. HPC is, behoudens tegenbericht van Opdrachtgever, gerechtigd om de naam en het logo van Opdrachtgever te gebruiken in haar externe communicatie, waaronder maar niet uitsluitend het vermelden van naam en logo van de Opdrachtgever op de website van HPC Daarnaast is HPC, indien de informatie door Opdrachtgever niet als vertrouwelijk is aangemerkt, gerechtigd om de werkzaamheden kort te omschrijven. Opdrachtgever zal op verzoek van HPC een digitale versie van het logo van hoogwaardige kwaliteit aan HPC ter beschikking stellen.
 16. Het is HPC toegestaan om persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (‘AVG’) betreffende Opdrachtgever en/of personen werkzaam bij/voor of verbonden aan Opdrachtgever, en Coachee te verwerken, indien dit noodzakelijk is in het kader van het verrichten van de Diensten aan Opdrachtgever of in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen van HPC. Voor zover HPC ter uitvoering van de Diensten het doel en de middelen van de verwerking van de persoonsgegevens vaststelt, treedt HPC op als verantwoordelijke in de zin van de AVG. Voor meer informatie verwijzen wij naar de privacy policy van HPC op de website.
 17. Indien bij de uitvoering van een opdracht zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van HPC leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door HPC afgesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen risico dat HPC in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een Opdrachtgever of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor HPC aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door HPC afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat HPC in verband met die verzekering draagt. Indien en voor zover om welke reden dan ook krachtens bedoelde verzekeringen geen uitkering plaatsvindt, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot € 5.000 of, indien het door HPC voor de uitvoering van de desbetreffende zaak of dossier in rekening gebrachte vergoeding hoger is, tot het bedrag van de vergoeding inclusief BTW met een maximum van € 10.000.
 18. Alle aanspraken en bevoegdheden tegenover HPC, in verband met het uitvoeren van de overeenkomst door of namens HPC, vervallen een (1) jaar nadat de werkzaamheden die aanleiding geven tot een aanspraak of bevoegdheid zijn verricht, tenzij Opdrachtgever de betreffende aanspraken en bevoegdheden binnen een (1) jaar schriftelijk en inhoudelijk onderbouwd kenbaar heeft gemaakt aan HPC.
 19. Het is mogelijk dat derden, die door HPC in verband met de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. HPC gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten van Opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.
 20. Op de rechtsverhouding tussen HPC en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil tussen HPC en Opdrachtgever is alleen de Nederlandse rechter te Amsterdam bevoegd hiervan kennis te nemen.
 21. Niet alleen HPC, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van Opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor vroegere medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat het (dienst)verband met HPC is beëindigd.
halsten divider copy 6